Agenda

Pròxims events

ruta

Activitat entitat A-munt:

A-munt
Campaments/Rutes

Sortides de cap de setmana

Activitat entitat C.E. El Cu-cut:

A l'Esplai Cucut s'acostuma a realitzar dues excursions com a mínim cada trimestre, podent arribar a ser 3 si el calendari ho permet. Generalment les sortides les realitzen els diferents grups per separat, a excepció de l’última. L’objectiu principal d’aquestes és reforçar l’autonomia dels infants traient-los de la seva zona de confort. Com a mínim es fa una sortida de dos dies (amb pernoctació) i la resta són d’un dia de durada, per trimestre.

C.E. El Cu-cut
Altres activitats

NI UN LOCAL BUIT

Activitat entitat C.E. La Fabrica de Can Tusell:

El projecte “ni un local buit” es basa principalment en la dinamització comunitària del barri de Can Tusell. L’entitat la Fàbrica, treballant conjuntament amb l’associació de veïns de Can Tusell, intentem incidir en l’activació econòmica i social del nostre entorn. Posant en contacte veïns i veïnes amb idees i projectes personals amb propietaris dels locals, i als mateixos veïns i veïnes amb el departament d’economia social de l’ajuntament de Terrassa, intentem  generar unes dinàmiques socials amb l’objectiu de dinamitzar socioeconòmicament el barri, augmentant el teixit comercial, treballant amb els veïns i veïnes, fomentat les relacions comunitàries, etc.

C.E. La Fabrica de Can Tusell
Altres activitats

ALFABETITZACIÓ I SOCIALITZACIÓ DONES D’ÒRIGEN MARROQUÍ

Activitat entitat C.E. La Fabrica de Can Tusell:

Les dones d’origen marroquí són un col·lectiu  proactiu amb necessitats de participar en la vida comunitària del districte 6 de Terrassa. L’aprenentatge de la llengua i la cultura catalana suposa una eina bàsica per al desenvolupament i l’apoderament d’aquestes dones.

És per això que des de l’entitat van començar ja fa 3 anys un projecte sociocomunitaria estructurat en les classes d’alfabetització en català d’aquestes dones.

L’avaluació d’aquesta activitat és molt positiva, a més de ser un projecte que no para de créixer. El procés d’avaluació es realitza mitjançant un tipus d’avaluació de caràcter processual, on cada part del procés serveix per a treure conclusions i propostes de millora.

El projecte d’alfabetització es porta a terme per 3 persones, una educadora i dues voluntàries marroquines que dominen la llengua catalana.

Al curs d’alfabetització participen per a 80 dones en risc d’exclusió d’edats compreses entre 30 i 80 anys.  Ens agradaría poder augmentar el número de plaçes, ja que la demanda es molt gran.

L’avaluació d’aquest espais és molt positiva, ja que les dones assisteixen de manera regular i el grau de satisfacció és molt alt.

Les xerrades informatives sobre diferents temes es desenvolupen en xarxa amb altres entitats i ents locals com pot ser la regidoria d’educació, Ampas d’escoles del barri o associacions de dones. Aquestes xerrades es realitzen en català i formen part de la pedagogia del projecte.

Les sortides per conèixer l’entorn més proper s’han obert a les dones del barri, i han resultat ser un espai idoni per a l’intercanvi tant de l’idioma com d’experiències.

Cada tres mesos aproximadament, es reuneixen les dones que porten l’acció formativa i es reflexiona sobre el curs i les necessitats així com les acciones positives que s’han dut a terme. El balanç a nivell pedagògic és molt positiu a tots els nivells, tant en immersió lingüística com en coneixement de la vida i la cultura catalana. El curs s’hi ha caracteritzat per la Participació activa, ja que l’experiència de participació a fiança el caràcter socialitzador d l’aprenentatge i reforça l’autoestima, en percebre la mateixa contribució personal com a un element útil per al desenvolupament comú. La participació també reforça l’exercici de la voluntat i l’empoderament personal de les dones. 

A la vegada , les dones voluntàries dinamitzen el grup i s’encarreguen de recogir les necessitats i les propostes de les participants.

Ens agradaría poder augmentar el volum del projecte, tant en número de participants com en materials, activitats i recursos. Es per aixó que els recursos económics son bàsics per a poder continuant creixent.   

C.E. La Fabrica de Can Tusell
Altres activitats

PROJECTE D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL JOVES DE CAN TUSELL

Activitat entitat C.E. La Fabrica de Can Tusell:

El projecte que presenta l’entitat Grup d’Esplai la Fàbrica de Can Tusell està destinat a continuar el projecte arrencat al 2006 per afavorir l’acció formativa i la inserció laboral amb els joves, especialment joves amb fracàs escolar i amb risc d’exclusió laboral, del barri de Can Tusell, mitjançant accions adreçades a integrar als joves als itineraris de formació, orientació i inserció laboral de Foment de Terrassa, o directament a inserir als joves en altres processos a dins del món formatiu i/o laboral.

C.E. La Fabrica de Can Tusell
Altres activitats

RADIO CAN TUSELL

Activitat entitat C.E. La Fabrica de Can Tusell:

La nostra ràdio pretén ser un Servei de comunicació social, sense afany de lucre on busquem donar suport a la participació i l’organització de la zona, especialment en adolescents i joves, i potenciant també la presència d’adults, infants i entitats,  perquè puguin desenvolupar activitats i sentir que tenen recolzament per expressar-se i formar-se dinàmicament.

C.E. La Fabrica de Can Tusell
Altres activitats

DESPERTADOR

Activitat entitat C.E. La Fabrica de Can Tusell:

Diàriament l’integrador/a arriba al punt de trobada a las 7:00 hores del matí per rebre als joves. De 7:00 a 7:15, l’integrador/a, juntament amb la resta de joves, preparen les taules i tot el necessari per a poder realitzar l’esmorzar. Per tal de garantir, o si més no, augmentar les possibilitats d’assistència de la major part dels joves participants, s’establiran parelles de responsables, és a dir, cada participant es farà responsable d’un company/a que visqui a prop, d’anar a buscar-lo i llevar-lo, si no ho ha fet la seva parella abans. Un cop el grup està complet i tots els preparatius estan llestos, comença l’esmorzar. A més d’esmorzar, els joves comenten les notícies d’actualitat, valoren les diverses activitats que realitzen al grup de joves, i tracten tots aquells temes que els puguin ser d’interès dins d’un clima de confiança, proper i familiar.             
Un cop finalitzat l’esmorzar, cada jove es prepara un entrepà i una fruita per a poder fer un altre àpat durant l’hora del pati, i netegen tota la sala. Finalment cada subgrup de joves, dividit per institut, encara que es desfacin les parelles, surten junts cap al mateix, evidentment, els que tenen l’institut més a prop surten més tard i els que ho tenen més lluny surten abans.  

Per tal de vetllar pel bon funcionament del projecte, i per l’adequat desenvolupament dels i les joves participants, s’establiran protocols de seguiment, des de l’entitat, amb serveis socials (educador/a de referència en cada cas), instituts (tutors/es o persona de referència) i famílies (tutors legals). La proposta és contacte quinzenal via mail amb instituts i serveis socials, dirigit per eina de recollida de dades, i d’una reunió trimestral amb famílies, instituts i serveis socials. En el cas de famílies serà una reunió individualitzada. En el cas de serveis socials, s’hauran de tractar els diferents casos de referència de cada educador/a. En el cas d’instituts, s’hauran de tractar els casos de referència de cada institut.       

C.E. La Fabrica de Can Tusell
Altres activitats

BRIGADA LA FÀBRICA

Activitat entitat C.E. La Fabrica de Can Tusell:

La idea de la Brigada la Fàbrica va sorgir a partir de una nova línia o metodologia pedagògica, concretament “l’aprenentatge i servei”. La idea és elaborar pels joves un programa d’activitats que siguin educatives per a ells i alhora beneficioses per a la comunitat.  El fet d’organitzar aquestes accions, que podem anomenar comunitàries, busca intensificar la intencionalitat educativa de totes aquelles accions. La brigada La Fàbrica representa els valors i principis de l’entitat, i l’aprenentatge i servei és la metodologia educativa en la qual es basa el projecte, ja que pensem que s’adapta millor a les característiques i necessitats dels joves, l’entitat i l’entorn. Volem posar en disposició de la comunitat un grup de joves, que recolzin i responguin a petites necessitats del dia a dia de persones o entitats, i que durant tot aquest procés, (contacte, valoració, acció) totes les parts surtin beneficiades per l’experiència.

Un altre objectiu important és que perduri en el temps aquesta relació de recolzament mutu, entre particulars, entitats i joves. Preveiem que l’impacte de l’acció por implicar a més de 6 entitats, a més de 60 joves, i a més de 300 participants de les entitats anomenades. També als veïns del barri i proximitat, famílies, etc.

C.E. La Fabrica de Can Tusell
Altres activitats

ESFORÇ REFORÇ

Activitat entitat C.E. La Fabrica de Can Tusell:

En el projecte de futbol sala participen actualment quatre equips, un infantil, un cadet, un juvenil, masculins i un equip cadet-juvenil, femení. D’aquests quatre equips, el cadet i el juvenil, participen en la federació Catalana de futbol sala, i la resta a la lliga escolar, la intenció és seguir ampliant aquest ventall d’equips participants en la federació catalana de futbol sala, la temporada vinent. La temporada esportiva comença a finals de setembre i finalitza al juny, ja que també participem en la Copa Catalunya de Futbol sala. Cada equip entrena dos cops per setmana, a més els jugadors i les jugadores en etapa educativa obligatòria, participen també en el projecte de reforç educatiu. El compromís de participar en el projecte esforç+reforç, implica les dues sessions d’entrenament i una sessió de reforç educatiu setmanal. Alguns joves realitzen dues sessions de reforç educatiu, en funció de les necessitats. Pel que fa als joves majors de 16 anys, que ja no estan en edat d’escolarització obligatòria, la condició indispensable per a la participació del projecte, és que segueixin formant-se: batxillerat, cicles o cursos professionalitzadors. Dintre del marc del projecte, també oferim orientació laboral i prelaboral, per tal que els joves que vulguin participar del projecte i no estiguin matriculats a cap formació, tinguin el suport necessari per a poder seguir formant-se. D’aquesta manera els i les joves realitzen esport, es formen i es capaciten, d’una manera global. És una activitat que comprèn tot l’any pràcticament, i una part important en les vides i el desenvolupament dels seus participants.               

Per tal de vetllar pel bon funcionament del projecte, i per l’adequat desenvolupament dels i les joves participants, s’establiran protocols de seguiment, des de l’entitat, amb altres agents educatius de la zona (serveis socials, instituts, famílies). Hem de tenir en compte que l’entitat té un projecte general de joves, en el que s’inclou el projecte socioesportiu, i utilitzarem els espais de comunicació que ja tenim per a fer seguiment de casos. També es realitzaran reunions trimestrals amb l’equip d’entrenadors/es-monitors/es.               
Per tal de fer una valoració final de projecte, el o la responsable de projecte de l’entitat, farà una memòria, en les valoracions dels diferents agents implicats en les reunions trimestrals d’equip de monitors, en l’observació diària, en el control d’assistència i valoració diària, recolzada per una fitxa d’avaluació per sessió.

C.E. La Fabrica de Can Tusell
Altres activitats

HORT COMUNITARI

Activitat entitat C.E. La Fabrica de Can Tusell:

Gestionem l’hort urbà  amb més parcel·les i participants de la ciutat.
Donem cobertura a persones de tot el districte i fins ara hem fet la dinamització amb voluntaris i el poc suport económic que hem tingut per poder pagar a una persona.
Hem generat un espai relacional, i on moltes famílies obtenen i comparteixen aliments. A més, algunes parcel·les són comuns i un espai ideal d’aprenentatge per a infància i adolescència.

                                                                

C.E. La Fabrica de Can Tusell
Altres activitats

APODERAMENT FEMENÍ

Activitat entitat C.E. La Fabrica de Can Tusell:

Des de fa dos anys, l’entitat a portat a terme el projecte anomenat “Trobada integral” on es treballa amb i per les dones del barri. Aquest projecte consistia principalment en promoure la conciliació de la vida familiar i laboral amb les dones que tenen infants al seu càrrec, a través d’un espai educatiu  (Ludoteca) per als infants de menys de 3 anys de mares treballadores o que es troben en situació de recerca de feina o de cursos de formació.

Des de l’entitat em detectat la necessitat de seguir treballant des d’una perspectiva de gènere amb les dones del barri. Hem decidit tanmateix donar una importància principal al treball amb aquest col·lectiu dins l’àrea de treball i dinamització comunitària que portem a terme.

Una de les primeres mancances que hem detectat ha estat la necessitat d’arribar a certs col·lectius de dones que no troben la manera de relacionar-se amb els serveis institucionals que tenen al seu abast. La precarietat econòmica, la distància cultural i les diferents situacions de violència estructural en la que es troben algunes dones del barri fa que no sigui fàcil arribar a establir xares de comunicació amb les institucions (serveis socials, serveis per a la dona...).  Es per això que des de l’entitat veiem la necessitat de generar un nou espai de gènere on s’incorpori la figura d’una mediadora que pogués prevenir, detectar i mediar en les diferents problemàtiques de les dones, oferint un tracte més proper on les dones tinguessin la confiança i la proximitat amb la mediadora per tal de poder establir vincles de confiança que afavorissin al seu desenvolupament integral, incidint de manera notable en la seva qualitat de vida. La finalitat és crear un espai per tal de detectar aquelles situacions que moltes no arriben als canals ordinaris d’atenció a les dones, ja sigui per motius culturals, socials o econòmics. D’altra banda, aquest projecte vol treballar per empoderar  i capacitar a  les dones, dotant-les d’habilitats comunicatives i resolutives, des d’una prespectiva de gènere.

Justificació del projecte

Després de conèixer el barri de Can Tusell, s’han detectat situacions d’aïllament així com falta de relació entre les dones de la zona. La població femenina del barri té principalment tres orígens culturals: Les dones nascudes a l’estat espanyol (catalanes o d’origen andalús i extremeny), les dones musulmanes i les dones d’ètnia gitana.

Són molt variats els factors que promouen les situacions d’aïllament social així com la mancança de  desenvolupament individual, social i col·lectiu  de les dones de la zona. La situació socioeconòmica, el desconeixement de les llengües oficials, les càrregues familiars, la precarietat laboral que pateixen així com les mancances culturals i educatives són les principals causes de la situació d’exclusió social que viuen moltes dones del barri.

Des de el Grup la Fàbrica creiem plenament en la necessitat de crear un espai que doni importància al desenvolupant d’un espai on totes aquestes mancances pugui ser gestionades per les dones mateixes, i on es pugui arribar a crear una xarxa que tingui com a finalitat la solidaritat i les relacions de suport mutu, per empoderar a les dones del barri.

Per altra banda, a nivell individual, la baixa autoestima i el sentiment de fracàs ocasionat per la situació econòmica es una causa molt important de la situació de moltes dones, que viuen sense poder desenvolupar la seva individualitat de forma positiva. Las diferents situacions socioeconòmiques fan impossible el desenvolupament social e individual d’aquestes dones.

Les diferents situacions de violència  son les conseqüències de les diferents causes abans esmentades: la violència de gènere, la violència cultural, la violència estructural fan de les dones, junt amb els infants i el joves, les víctimes principals del context socioeconòmic del barri de Can Tusell.

Després d’observar el context d’aïllament, precarietat, violència i exclusió en el que es troben algunes d’aquestes dones, així com a la naturalesa del mateix, i amb la pretensió de donar una resposta eficaç a les mateixes, des de el Grup la Fàbrica es pretén la creació d’espais per les dones, espais d’empoderament e igualtat.

Destinataris i destinatàries

Segons alguns dels indicadors d’exclusió social del comitè de protecció social de la Unió Europea, així com d’altres que s’han considerats rellevant, a continuació es presentaran les característiques de les destinatàries del programa en base a les característiques econòmiques, demogràfiques i psicosocials:

  • Característiques socioeconòmiques:

Gènere: un grup format exclusivament per dones

Edat: Amb edats compreses entre 18 i 65 anys

Cultura: Cultures i llocs de procedència molt diferents, així com diferents religions, valors i construccions socials i familiars molt diferents. El grup ha de tenir com a valor i característica principal,  la diversitat cultural. Les dones tenen un origen àrab, gità, català i espanyol.

Nivell educatiu: El nivell educatiu es un perfil baix, sense estudis i en alguns casos amb desconeixement de l’idioma.

Nivell econòmic: Aquestes dones i les seves famílies sobreviuen amb 426 euros al mes, al cas de les dones soles, i no arribant als 700 euros en unitats familiars de fins a 8 membres. La persistència d’aquest ingressos es de llarga durada, factor comú a la majoria de les dones del barri de Can Tusell.

Nivell de salut: Degut a les diferents situacions econòmiques i personals d’aquestes dones, es presenten diferents problemes: depressió, ansietat, baixa autoestima, dependència a substàncies tòxiques, violència domèstica...

  • Característiques psicosocials:

Dificultats laborals

Dificultats d’integració al seu entorn

Dificultats d’habitatge  (rics de desnonaments...)

Dificultats d’acudir a xarxes d’ajuda mútua

Dificultats econòmiques

Situacions de crisis derivades de causes diverses (malaltia, problemes legals...)

 

C.E. La Fabrica de Can Tusell
Altres activitats

Grup d'amics, Oci adaptat

Activitat entitat Centre de Lleure Tu Tries! :

Són activitats que es realitzen els dissabtes a la nit de manera quinzenal.

S'adreça a joves d'entre 18 i 35 anys i a adults d'entre 35 i 50 anys.

Tot i ser activitats d’oci com sortir a sopar, anar a un concert, a veure un espectacle, no es perd la perspectiva educativa i s’aprofita per treballar aspectes d’adaptació al context social, de relacions entre participants, comunicació, habiitats socials, resolució de conflictes...

Centre de Lleure Tu Tries!
Altres activitats

Fent camins, fem amics

Activitat entitat Centre de Lleure Tu Tries! :

Sortides i excursions un diumenge al mes a diversos entorns naturals seguint rutes de senderisme amb la finalitat de proporcionar un espai d´oci i temps lliure a la natura on els joves es sentin còmodes i es puguin crear vincles d’amistat.

Destinat a joves d'entre 15 i 30 anys amb diversitat funcional intel·lectual, amb un nivell alt d'autonomia pel que fa a motricitat i desplaçament.

Centre de Lleure Tu Tries!
Altres activitats

Jornada de l'art

Activitat entitat C.E. El Cu-cut:

Es tracta d’una activitat oberta al públic i gratuïta, que té com a propòsit ensenyar la cara més divertida de l’art mitjançant diversos tallers relacionats amb diferents expressions artístiques com poden ser: el teatre, la pintura, els graffitis, l’escriptura, etc… Alguns tallers, davant la impossibilitat per part dels monitors de dominar les tècniques artístiques, són impartits per estudiants o professionals de la disciplina en qüestió. 

C.E. El Cu-cut
Altres activitats

Festa dels 20 anys

Activitat entitat C.E. Sargantana:

Jornada d'un dia ple d'activitats per tal de celebrar els 20 anys de l'entitat. Obert al poble però amb especial èmfasi amb els socis de l'entiat i ex-socis. 

C.E. Sargantana
Aniversaris entitats

Rutes

Activitat entitat C.E. Sargantana:

Les colles de Grans, prejoves, joves i superjoves marxen de ruta per separat. Cadascuna organitza on va i quan hi va i la forma de finançar-se és una activitat autogestionada pels infants i joves. 

C.E. Sargantana
Campaments/Rutes

Sopar final de curs

Activitat entitat C.E. El Cu-cut:

L’esplai organitza un sopar de cloenda amb les famílies i infants al local de l’esplai i es realitzen diverses accions com poden ser: la projecció d’un video-recopilatori, concurs de pastissos i parlaments. Generalment, el recinte es decora amb una temàtica de caire estiuenc per donar pas a les vacances. 

C.E. El Cu-cut
Altres activitats

Colònies Curtes

Activitat entitat C.E. Ca n'Aurell:

Les Colònies Curtes consisteixen en una estada educativa. Les Colònies Curtes van dirigides per a infants de 3 a 10 anys i es duen a terme a la Roca de Muntanyola, una casa de colònies que lloguem cada any. Les colònies curtes tenen una durada de 6 dies i es sumen fins a un total de 40 participants.

Els principals objectius són aprendre a conviure, fer cohesió de grup i poder fer un treball més acurat amb les problemàtiques que es creen a cada grup d'edat dels infants que venen a l'esplai de dissabtes.

C.E. Ca n'Aurell
Colònies d’Estiu

Ruta Prejoves i Joves

Activitat entitat G.E. La Ganyota de la UES:

Les colles de prejoves (3r i 4rt ESO) i joves (1r batxillerat) fan una ruta a l'estiu durant 8 dies.

La colla de prejoves la fa per Catalunya, dormint en tendes i/o albergs, mentre que la de Joves se'n va fora de Catalunya, també dormint o en tendes, albergs o algun càmping. Pocs dies abans de marxar van a comprar el menjar que durant la ruta s'hauran de cuinar amb fogonets, i preparar el material (tendes, fogons, etc.) que s'enduran la ruta. Hi pot participar qualsevol infant sigui o no de l'esplai.

G.E. La Ganyota de la UES
Campaments/Rutes

Campaments

Activitat entitat G.E. La Ganyota de la UES:

Els campaments d'estiu és una activitat que participen les colles de petits, mitjans 1, mitjans 2 i grans (de P5 a 2n d'ESO).

Les colles més petites (de P5 a 6è de primària) passen tota una setmana a uns terrenys, fent activitats i alguna excursió. Els terrenys estan equipats amb lavabo i cuina, i l'esplai munta les tendes i intendència.

La colla de grans (1r i 2n ESO) passa tres dies de mini-ruta. Se'n va a fer una ruta que surt i torna als terrenys, i dormen en tendes d'acampada i es porten i cuinen el menjar.

G.E. La Ganyota de la UES
Campaments/Rutes

Activitats passades

Event Tipus activitat Data inici Data final
G.E. Xivarri: Festa Major Esplai Xivarri Aniversaris entitats
C.E. El Cu-cut: Cinema a la fresca Altres activitats
CAE La Llar del Vent: Festa del Bosc Aniversaris entitats
C.I.J. Esplaia't: Casal de primavera Altres activitats
C.E. El Tabal: Campaments de Setmana Santa! Campaments/Rutes
Centre de Lleure Tu Tries! : Colònies de primavera Colònies de Primavera
C.E. Dijoc: Casal de primavera Altres activitats
C.E. Ca n'Aurell: Colònies Primavera Colònies de Primavera
C.E. El Cu-cut: Semis Colònies de Primavera
C.E. Sargantana: Colònies primavera Colònies de Primavera
C.I.J. Esplaia't: Ruta Jove Campaments/Rutes
G.E. La Ganyota de la UES: Colònies Colònies de Primavera
A-munt: Colonies Setmana Santa Colònies de Primavera
G.E. L'Esparver: Ruta de setmana santa Campaments/Rutes
G.E. Xivarri: Colònies de Primavera Colònies de Primavera
CAE La Llar del Vent: Colònies de primera Colònies de Primavera
C.E. Ca n'Aurell: Ruta Primavera Campaments/Rutes
C.E. La Fabrica de Can Tusell: CAMPAMENTS DE PRIMAVERA Colònies de Primavera
C.E. El Cu-cut: Cucutlàndia Altres activitats
C.I.J. Esplaia't: Caps de setmana Altres activitats