APODERAMENT FEMENÍ

Data inici
Data final
Preu
0
Número de telèfon
Correu
secretaria@gruplafabrica.org
Tipus activitat
Lloc

Grup d'esplai la fabrica
Carrer Tarragona 101
08226 Terrassa Barcelona
Espanya

Des de fa dos anys, l’entitat a portat a terme el projecte anomenat “Trobada integral” on es treballa amb i per les dones del barri. Aquest projecte consistia principalment en promoure la conciliació de la vida familiar i laboral amb les dones que tenen infants al seu càrrec, a través d’un espai educatiu  (Ludoteca) per als infants de menys de 3 anys de mares treballadores o que es troben en situació de recerca de feina o de cursos de formació.

Des de l’entitat em detectat la necessitat de seguir treballant des d’una perspectiva de gènere amb les dones del barri. Hem decidit tanmateix donar una importància principal al treball amb aquest col·lectiu dins l’àrea de treball i dinamització comunitària que portem a terme.

Una de les primeres mancances que hem detectat ha estat la necessitat d’arribar a certs col·lectius de dones que no troben la manera de relacionar-se amb els serveis institucionals que tenen al seu abast. La precarietat econòmica, la distància cultural i les diferents situacions de violència estructural en la que es troben algunes dones del barri fa que no sigui fàcil arribar a establir xares de comunicació amb les institucions (serveis socials, serveis per a la dona...).  Es per això que des de l’entitat veiem la necessitat de generar un nou espai de gènere on s’incorpori la figura d’una mediadora que pogués prevenir, detectar i mediar en les diferents problemàtiques de les dones, oferint un tracte més proper on les dones tinguessin la confiança i la proximitat amb la mediadora per tal de poder establir vincles de confiança que afavorissin al seu desenvolupament integral, incidint de manera notable en la seva qualitat de vida. La finalitat és crear un espai per tal de detectar aquelles situacions que moltes no arriben als canals ordinaris d’atenció a les dones, ja sigui per motius culturals, socials o econòmics. D’altra banda, aquest projecte vol treballar per empoderar  i capacitar a  les dones, dotant-les d’habilitats comunicatives i resolutives, des d’una prespectiva de gènere.

Justificació del projecte

Després de conèixer el barri de Can Tusell, s’han detectat situacions d’aïllament així com falta de relació entre les dones de la zona. La població femenina del barri té principalment tres orígens culturals: Les dones nascudes a l’estat espanyol (catalanes o d’origen andalús i extremeny), les dones musulmanes i les dones d’ètnia gitana.

Són molt variats els factors que promouen les situacions d’aïllament social així com la mancança de  desenvolupament individual, social i col·lectiu  de les dones de la zona. La situació socioeconòmica, el desconeixement de les llengües oficials, les càrregues familiars, la precarietat laboral que pateixen així com les mancances culturals i educatives són les principals causes de la situació d’exclusió social que viuen moltes dones del barri.

Des de el Grup la Fàbrica creiem plenament en la necessitat de crear un espai que doni importància al desenvolupant d’un espai on totes aquestes mancances pugui ser gestionades per les dones mateixes, i on es pugui arribar a crear una xarxa que tingui com a finalitat la solidaritat i les relacions de suport mutu, per empoderar a les dones del barri.

Per altra banda, a nivell individual, la baixa autoestima i el sentiment de fracàs ocasionat per la situació econòmica es una causa molt important de la situació de moltes dones, que viuen sense poder desenvolupar la seva individualitat de forma positiva. Las diferents situacions socioeconòmiques fan impossible el desenvolupament social e individual d’aquestes dones.

Les diferents situacions de violència  son les conseqüències de les diferents causes abans esmentades: la violència de gènere, la violència cultural, la violència estructural fan de les dones, junt amb els infants i el joves, les víctimes principals del context socioeconòmic del barri de Can Tusell.

Després d’observar el context d’aïllament, precarietat, violència i exclusió en el que es troben algunes d’aquestes dones, així com a la naturalesa del mateix, i amb la pretensió de donar una resposta eficaç a les mateixes, des de el Grup la Fàbrica es pretén la creació d’espais per les dones, espais d’empoderament e igualtat.

Destinataris i destinatàries

Segons alguns dels indicadors d’exclusió social del comitè de protecció social de la Unió Europea, així com d’altres que s’han considerats rellevant, a continuació es presentaran les característiques de les destinatàries del programa en base a les característiques econòmiques, demogràfiques i psicosocials:

  • Característiques socioeconòmiques:

Gènere: un grup format exclusivament per dones

Edat: Amb edats compreses entre 18 i 65 anys

Cultura: Cultures i llocs de procedència molt diferents, així com diferents religions, valors i construccions socials i familiars molt diferents. El grup ha de tenir com a valor i característica principal,  la diversitat cultural. Les dones tenen un origen àrab, gità, català i espanyol.

Nivell educatiu: El nivell educatiu es un perfil baix, sense estudis i en alguns casos amb desconeixement de l’idioma.

Nivell econòmic: Aquestes dones i les seves famílies sobreviuen amb 426 euros al mes, al cas de les dones soles, i no arribant als 700 euros en unitats familiars de fins a 8 membres. La persistència d’aquest ingressos es de llarga durada, factor comú a la majoria de les dones del barri de Can Tusell.

Nivell de salut: Degut a les diferents situacions econòmiques i personals d’aquestes dones, es presenten diferents problemes: depressió, ansietat, baixa autoestima, dependència a substàncies tòxiques, violència domèstica...

  • Característiques psicosocials:

Dificultats laborals

Dificultats d’integració al seu entorn

Dificultats d’habitatge  (rics de desnonaments...)

Dificultats d’acudir a xarxes d’ajuda mútua

Dificultats econòmiques

Situacions de crisis derivades de causes diverses (malaltia, problemes legals...)