Curs de monitor/a CAPS DE SETMANA JUNY Online

Data límit d'inscripció: 21/05/2021 (o fins a exhaurir places)

Entrega exercicis: 30 de juliol del 2021

Dies de curs: dissabtes 5, 12, 19, 26 de juny del 2021

Horari del curs: de 9.30 a 14.00 i de 15.00 a 19.30  h.

Lloc: Classes sincròniques a través de Zoom. Per a l’entrega d’exercicis de treball autònom, tindràs accés a la nostra aula virtual:https://aula.mev.cat/

Preu: 215 €

Edat mínima: 18 anys (complerts el primer dia de classe).

 

COM ÉS EL CURS DE MONITOR/A ONLINE?

El curs consta de dos grans blocs. Les classes virtuals, que són d'assistència obligatòria, amb una assistència mínima del 80%. I exercicis que haureu d'entregar per la plataforma Moodle (https://aula.mev.cat/).

Cada alumne/a tindrà el seu usuari i contrasenya, tot i que els exercicis es podran fer en grup, segons la vostra preferència, per potenciar l’intercanvi de coneixements entre els i les alumnes.

Des de l'equip pedagògic de l'Aula d'Esplai del Vallès, hem dissenyat un curs de monitors/es online perquè gaudeixis d'una experiència formativa en 360º, intentant preservar l'essència dels cursos presencials, esperem que el gaudiu al 100%!

 

QUAN PODRÉ REALITZAR LES PRÀCTIQUES?

Les pràctiques es podran fer durant la campanya d'estiu!! (*cal aprovar dos dels tres mòduls per fer les pràctiques.)

 

QUINA TITULACIÓ QUE S’OBTÉ?


L’avaluació favorable de la part teòrica i la part pràctica del curs permet l’obtenció del carnet i el diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. (Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.)

 

 

Tipus formació

Pre Inscripció
Informació del curs
Curs de monitor/a CAPS DE SETMANA JUNY Online
Curs de monitors/res
Dades personals
Tipus de document
Dades de contacte
Adreça
Dades d'interès
Criteris Generals. Extret de la nova ORDRE BSF/196/2013

1. Les capacitats, els criteris d’avaluació, els continguts i la durada dels mòduls i unitats formatives dels cursos de monitor/a i director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, són els que s’estableixen a l’Annex I del Reial Decret 1537/2011, de 31 d’octubre, i a L’’annex II del Reial Decret 1697/2011, de 18 de novembre, respectivament.

2. Per poder formalitzar la inscripció, l’alumne/a ha de tenir 18 anys complerts.

3. Per obtenir la titulació, cal haver obtingut aprovat els següents mòduls formatius:

 • Curs de monitor/a d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (310 hores): repartides en M1 (60 hores), M2 (30 hores), M3 (60 hores) i MP (160 hores). El Mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil inclourà la presentació d’una memòria de pràctiques a l’escola en format pdf en els terminis establerts. Per cursar aquest mòdul, cal haver aprovat el 33% del curs (2 mòduls).
 • Curs de Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (410 hores): M2 (30 hores) M3 (60 hores), D1 (120 hores), D4 (80 hores) i DP (120 hores). El Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil inclourà la presentació d’una memòria de pràctiques a l’escola en format pdf en els terminis establerts. Per cursar aquest mòdul, cal haver aprovat el 33% del curs (3 mòduls)

4. Els alumnes que cursen el curs de Director/a, tenen la possibilitat de convalidar els mòduls formatius  M2 (30 hores) i M3 (60 hores) si acrediten:

 • Una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en: educació infantil, educació primària, educació social,  mestre d’educació infantil, mestre d’educació primària, pedagogia o  psicologia.
 • 2 anys d’experiència en el sector de l’educació en el lleure (cal portar a l’escola un certificat de l’empresa o entitat acreditant l’experiència i/o l’Informe de Vida Laboral)

L’escola proposarà a l’òrgan competent en matèria de Joventut la convalidació de la part dels mòduls que escaigui en cada cas, el qual tindrà la potestat de desestimar-la. El curs de Monitor/a no té convalidació possible.

5. Els criteris d’avaluació a l’aula tindran en compte 3 criteris d’avaluació IMPRESCINDIBLES a nivell personal i escrit:

 • Participació de l'alumne: es valora, tant per a l'etapa lectiva com per a l'etapa de pràctiques, en funció de l'assistència. No podrà ser inferior al  85% del total d'hores impartides en cada mòdul.
 • Assimilació dels continguts impartits: es valora mitjançant treballs, exercicis o proves, tant grupals com individuals, i mitjançant la memòria de pràctiques.
 • Idoneïtat per a la funció: implica el conjunt d'aptituds i actituds personals indispensables per complir la tasca de monitor/a o director/a d'activitats de lleure infantil o juvenil, en cada cas.

6. L’entitat on es realitzen les activitats de pràctiques han de reunir els requisits establerts per la Direcció General de Joventut, que s’explicaran durant el curs.

7. El termini màxim per a finalitzar la formació és 3 anys per al curs de monitor/a i 5 anys per al curs de director/a, a comptar a partir del primer dia en que l’alumne/a inicia el curs.

8. La llengua vehicular del curs serà el català.

9. La memòria de pràctiques entregada per l’alumne/a sotasignant donarà dret a l’Aula a fer ús intern pels usuaris de l’escola.

10. D'acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades recollides seran incloses en els fitxers de l'entitat per a gestionar les activitats pròpies de l’Aula i del Moviment d’Esplai del Vallès, així com realitzar les comunicacions pertinents. En qualsevol moment la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un correu electrònic a aula@mev.cat 

11. Autoritzo a l’escola a enregistrar imatges durant la meva participació a les activitats organitzades per l’entitat. Així com també  a publicar les esmentades imatges, a través de qualsevol mitjà, sempre que la publicació tingui la finalitat de difondre les activitats de l’entitat.

 • No autoritzo a la meva difusió d’imatge.

Formalització de la inscripció

 • La inscripció no serà vàlida fins que no disposem d'una fotocòpia del  DNI  i el rebut de pagament.
 • El mode de pagament serà un Ingrés a Caixa d'Enginyers (ES89 3025 0030 7114 0000 6031)
 • En cas de no poder assistir al curs i haver realitzat el pagament de l’ ingrés, cal notificar-ho 15 dies abans de l’inici del curs a l’Aula (aula@mev.cat) Si es notifica la no assistència més tard de 15 dies, només es retorna el 50% de l’import pagat i la resta es queda en dipòsit a l’escola durant un any per tal de realitzar el curs més endavant.

L’alumne conforme,