Esplai a l’Escola

esplaialescolasbd.blogspot.com

Què és Esplai a l’escola
El programa Esplai a l’escola, és un programa municipal, gestionat i coordinat pel MEV, el Moviment d’esplai del Vallès.

El MEV, conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell, estan duent a terme el programa Esplai a l’escola des del curs 2001-02.

Amb el programa Esplai a l’Escola, l’Ajuntament de Sabadell vol obrir una via de constant reflexió en relació amb el paper de les activitats extraescolars en el marc educatiu actual. El temps d’esplai ha d’adquirir més protagonisme a l’hora de donar respostes educatives qualificades i organitzades que responguin als interessos i les necessitats de lleure de cadascun dels barris de Sabadell.

Es fa, tanmateix, necessari el suport a un programa com aquest per donar un nou impuls a les associacions de pares i mares i al teixit associatiu de la ciutat vinculat en el món de lleure.

Objectius generals

 • Potenciar les activitats extraescolars des de la vessant educativa.
 • Fer possible que les escoles de la cuitat tinguin un mateix marc de referència de caràcter educatiu pel que fa a les activitats fora de l’horari lectiu.
 • Garantir la realització d’activitats extraescolars de qualitat amb monitors/es experts.
 • Facilitar la gestió i el control de les activitats.
 • Afavorir la reflexió arran del paper que en el futur han de tenir les activitats extraescolars en el marc de la comunitat educativa.
 • Promocionar l’oferta de serveis educatius vinculats a les escoles.
 • Reforçar els esplais i entitats de lleure de Sabadell.

Punts clau del programa

 • Assoliment de la gestió unificada de les activitats extraescolars de les escoles de Sabadell vinculades al programa.
 • La planificació de les activitats extraescolars es pacten amb els diferents agents del territori implicats, vetllant perquè cada centre educatiu disposi de les activitats més escaients al perfil dels nens i nenes i de les seves famílies, tot respectant les singularitats en funció de les necessitats i els requeriments de cada centre.
 • Les activitats que es facin en el marc del programa han de ser coherents amb el Projecte Educatiu de Sabadell (PES) i amb el respectiu Projecte Educatiu del Centre (PEC) i, en conseqüència, amb les línies mestres dels corresponents projectes curriculars i plans anuals de centre.
 • Optimització dels recursos dels centres més enllà de l’horari escolar.
 • El paper de les AMPA i les seves responsabilitats en la gestió en l’àmbit de l’educació en el lleure requereixen una constant reflexió i replantejament.
 • El programa Esplai a l’escola, de suport a les activitats extraescolars, integrarà en la seva dinàmica la constant avaluació, tant externa com interna, a partir indicadors establerts.
 • La formació de tot el personal que estigui vinculat al programa és fonamental.